Niezbędnik maturzysty

Arkusze maturalne

REGULAMIN KURSÓW

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 1. Regulamin Kursów, zwany dalej Regulaminem, określa zasady prowadzenia kursów, organizowanych przez OXY – usługi edukacyjne,
  dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Użyte w Regulaminie określenie Biuro Organizatora oznacza jego siedzibę, znajdującą się w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 18a, pok. 208.
 3. Każdy uczestnik, zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Za uczestnika niepełnoletniego występuje, podejmuje decyzje i zawiera umowę rodzic lub opiekun prawny zwany dalej Usługobiorcą.
 4. Rozpoczęcie nauki w Biurze Organizatora jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

 

 

 

Podstawowe zasady organizacyjne

 

§2

 

 1. Organizator prowadzi pozaszkolne formy kształcenia, zwane dalej Kursami, których celem jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły średniej oraz przygotowanie Ucznia do zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.
 2. Kursy odbywają się w Biurze Organizatora, znajdującym się w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 18a, pok. 208.
 3. W szczególnych przypadkach, o których mowa w §5 pkt 11 zajęcia w ramach Kursu mogą być prowadzone online (przez Messenger, Skype, ClickMeeting itp.).
 4. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Terminy i forma prowadzenia kursu

 

§3

 

 1. Organizator prowadzi wyłącznie Kursy grupowe, w 4 – 5 osobowych grupach.
 2. Poszczególne cykle kursów rozpoczynają się zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie www.oxy.edu.pl.
 3. Minimalna liczba jednostek lekcyjnych Kursu określona jest w harmonogramie zajęć dostępnym na stronie www.oxy.edu.pl. Jednostka lekcyjna trwa 150 minut.
 4. W trakcie trwania kursu obowiązuje stały, ustalony przez Organizatora grafik zajęć.
 5. O dokładnym terminie rozpoczęcia Kursu Organizator zobowiązuje się poinformować Ucznia lub Usługobiorcę telefonicznie pod wskazanym w formularzu numerze telefonu, również w formie SMS-a na 7 dni przed planowanym startem Kursu danej grupy.

 

 

 

Zapisy na kurs

 

§4

 

 1. W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z Biurem Organizatora telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.oxy.edu.pl.
 2. Uczestnik, spośród oferty proponowanej przez Organizatora samodzielnie wybiera określony rodzaj Kursu.
 3. Warunkiem koniecznym do zapisania się na Kurs jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy zapisach dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.
 5. W przypadku niezapisania się do grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników (4 osoby) Organizator ma prawo:

  a. zaproponować przeniesienie Ucznia do innej grupy,

  b. przesunąć termin zajęć danej grupy,

  c. rozwiązać grupę. 

 

 

Zajęcia prowadzone w ramach kursu

 

§5

 

 1. Zajęcia prowadzone w ramach kursu realizowane są według autorskiego programu, który w pełni pokrywa się z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CKE.
 2. Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość jednostek lekcyjnych z danego przedmiotu, jaka jest przewidziana dla danego Kursu.
 3. Zajęcia przypadające na dni świąteczne oraz dni wolne od obowiązkowych zajęć szkolnych np. ferie zimowe będą odpracowywane w innym terminie, o czym Uczniowie lub ich rodzice, opiekunowie prawni będą informowani, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprowadzenia zajęć w przypadku niepełnej liczby kursantów uczestniczących w zajęciach. Zajęcia są przekładane na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji przedstawionych w harmonogramie zagadnień w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.
 6. Materiały pomocnicze rozdawane podczas zajęć nie tworzą po połączeniu zwartego skryptu, zawierają jedynie wiadomości uzupełniające do wybranych zagadnień omawianych podczas Kursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z zajęć oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy.
 8. W razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych oraz klęski żywiołowej (powódź, epidemia, trzęsienie ziemi itp.) uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w Biurze Organizatora, zajęcia w ramach Kursu mogą być prowadzone online z wykorzystaniem komunikatora Messenger, Skype, ClickMeeting, Microsoft Teams itp.
 9. Uczeń, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.

 

 

Bezpieczeństwo uczestników

 

§6

 

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych (zarówno fizycznych jak i psychicznych, np. uczuleń, kontuzji, niepełnosprawności, ADHD, przyjmowanych leków, itp.), które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach, opiekunowie zobowiązani są do udzielenia odpowiedniej informacji Organizatorowi. Za zdarzenia wynikłe z niezgłoszonych wcześniej problemów zdrowotnych Organizator nie odpowiada.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczniów pozostawionych bez opieki przed i po zajęciach.
 3. Każdy uczestnik Kursu zostanie trakcie pierwszych zajęć zapoznany z podstawowymi zasadami przepisów porządkowych oraz przepisów BHP obowiązujących na terenie Biura Organizatora oraz budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 4. Przed rozpoczęciem każdych zajęć praktycznych, uczestnik zostanie poinstruowany do pracy z konkretną grupą materiałów i odczynników (instrukcja stanowiskowa), które wykorzystane będą na potrzeby określonych zajęć.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

PŁATNOŚCI

 

§7

 

 1. Udział w Kursie jest odpłatny.
 2. Cennik opłat za Kurs znajduje się na stronie internetowej www.oxy.edu.pl i w biurze Organizatora.
 3. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach należy uiszczać wyłącznie gotówką w siedzibie Organizatora na każdych zajęciach lub z góry w formie przedpłaty w racie tygodniowej lub miesięcznej.
 4. Organizator nie wystawia faktury VAT. Sprzedaż usług dokumentowana jest paragonem fiskalnym.
 5. Opłata za zajęcia w racie miesięcznej upoważnia uczestnika do brania udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach w opłaconym miesiącu, w tym również zajęć przełożonych na inny termin i nie ulega przedłużeniu na kolejny miesiąc.
 6. Organizator gwarantuje utrzymanie wysokości opłat za zajęcia w trakcie trwania Kursu w danym roku szkolnym.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Majątkowe prawa autorskie

 

§8

 

 1. Dostarczane Uczniom materiały szkoleniowe (prezentacje multimedialne, autorskie zadania i tablice pomocnicze) przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i udostępnione przez Organizatora na stronie  www.oxy.edu.pl  można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

 

 

 

Ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

 

§9

 

 1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o treści i zakresie przetwarzanych danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.oxy.edu.pl w zakładce polityka prywatności. Administratorem danych jest firma OXY – usługi edukacyjne, dr inż. Sylwia Małgorzata Balcer z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 18a, pok. 208.
 2. Polityka Prywatności stanowi odrębny od Regulaminu dokument. Każdy uczestnik Kursu i Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią.

 

 

Obowiązki Organizatora

 

§10

 

 1. Przy zapisie na Kurs Uczeń lub rodzin/opiekun prawny informowany jest o warunkach udziału w zajęciach, w tym szczególnie o opłatach i warunkach rezygnacji z zajęć oraz o planowanej dacie ich rozpoczęcia.
 2. Przed rozpoczęciem Kursu Organizator jest zobowiązany podać uczestnikom minimalną liczbę godzin zajęć, która zostanie zrealizowana w trakcie Kursu.
 3. Organizator zobowiązuje się do przygotowania programu i harmonogramu Kursu.
 4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem Kursu.
 5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz warunków lokalowych niezbędnych do prawidłowej realizacji programu kursu.
 6. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującą podstawą programową na najwyższym poziomie zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminu maturalnego ucznia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania kursu zmianami zasad egzaminacyjnych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie w rozpoczęciu udziału w kursie przez Ucznia, które nastąpiło z jego winy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji materiału, spowodowane zbyt wolnym tempem pracy uczestników a/i w przypadku jego wystąpienia zastrzega sobie prawo do wydłużenia Kursu w czasie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Ucznia.
 12. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków i zaleceń wynikających z niniejszego regulaminu.

 

 

 

Obowiązki Ucznia

 

§11

 

 1. Warunkiem dopuszczenia Ucznia do udziału w zajęciach jest:
 1. przekazanie Organizatorowi podstawowych danych osobowych Ucznia niezbędnych do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego,
 2. dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
 1. Uczestnik Kursu zobowiązuje się do:
 1. zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. zapłacenia Organizatorowi pełnej kwoty opłaty za Kurs,
 3. odbycia wszystkich jednostek lekcyjnych przewidzianych dla danego Kursu,
 4. zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
 5. przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia,
 6. przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie Biura Organizatora oraz budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 1. Uczestnik Kursu zobowiązany jest przychodzić na każde zajęcia przygotowany  z przerobionego dotychczas materiału oraz czynnie w nich uczestniczyć.
 2. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad punktualności.
 3. Uczestnik, w trakcie samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych zobowiązany jest uważnie wykonywać wszystkie polecenia prowadzącego zajęcia oraz ostrożną pracę z zachowaniem podstawowych przepisów BHP.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o mienie Organizatora, w szczególności o udostępniany w celach edukacyjnych sprzęt, odczynniki oraz wyposażenie sali.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Organizatora.
 6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika.  Za niepełnoletniego uczestnika odpowiada jego opiekun prawny. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają Uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni uczestnika odpowiedzialnego za uszkodzenia.

 

 

Prawa Uczestnika Kursu

 

§12

 

 1. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego otrzymania materiałów dydaktycznych przygotowanych dla danego Kursu w tym: skryptów, zadań nauczyciela, wydruków, testów, próbnych arkuszy maturalnych i materiałów multimedialnych. Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu w ramach wniesionych za kurs opłat. Organizator może uzależnić wydanie materiałów pomocniczych od dokonania przez uczestnika pełnej opłaty za kurs.
 2. Po dokonaniu opłaty za kurs uczestnik otrzymuje pełny dostęp do strony internetowej www.oxy.edu.pl, która rusza po czwartych zajęciach kursowych.
 3. Za zgodą Organizatora i w miarę wolnych miejsc uczestnik może dokonać zmiany grupy.
 4. W Biurze Organizatora uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć.
 5. Uczestnik może przełożyć zajęcia na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

Przekładanie zajęć

 

§13

 

 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zajęć w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć i były niemożliwe do przewidzenia w dniu rozpoczęcia Kursu. Dotyczy to w szczególności nagłej choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających przybycie Ucznia/Organizatora na planowe zajęcia.
 2. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie 2 zajęcia w ramach Kursu.
 3. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem Organizatora telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.oxy.edu.pl. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć, czyli 24 godziny przed planowaną lekcją.
 4. W przypadku odwołania lekcji zgodnie z Regulaminem uczeń zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu zajęć z Organizatorem oraz grupą, poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych.
 5. Powiadomienie Biura Organizatora o przełożeniu kolejnych lekcji po wcześniejszym wykorzystaniu możliwości przekładania lekcji w ramach kursu jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako odbyte nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia.
 6. W przypadku choroby Organizatora lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się zajęć w ustalonym dniu, Organizator zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w innym terminie, poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji
  w innym, ustalonym z grupą terminie.
 7. Organizator zobowiązuje się do powiadamiania uczestnika lub rodzica/ opiekuna z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od terminarza zajęć oraz o terminach zajęć zastępczych, zaś o nieobecnościach niemożliwych do przewidzenia, informować będzie bez zbędnej zwłoki.
 8. Absencja Ucznia na zajęciach i niezgłoszenie tego Organizatorowi jest bezwzględnie niedopuszczalne i niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. Uczestnik lub Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania opłaty w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

 

 

Rezygnacja z Kursu

 

§14

 

 1. Na każdym etapie zajęć Uczeń lub Usługobiorca może złożyć rezygnację z dalszego uczestnictwa w Kursie.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy złożyć w formie pisemnej i przesłać drogą elektroniczną na adres siedziby Biura Organizatora lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. W związku ze złożeniem rezygnacji, Uczeń bądź Usługobiorca zobowiązany jest rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec Organizatora powstałych do dnia złożenia rezygnacji, w tym również z zajęć przełożonych z winy Uczestnika.
 4. Niezgłoszenie przez Ucznia lub Usługobiorcę rezygnacji w formie pisemnej, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za Kurs, nawet przy nieobecności uczestnika na zajęciach.

 

 

Skreślenie z listy uczestników

 

§15

 

 1. Uchylania się przez Ucznia lub Usługobiorcę od uiszczenia kosztów uszkodzonego sprzętu.
 2. Nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na więcej niż dwóch zajęciach z rzędu.
 3. Gdy zachowanie Ucznia uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie zajęć.

 

 

 

Zwrot kosztów z Kursu

 

§16

 

 1. W przypadku rezygnacji uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej opłaty, pomniejszony o równowartość ceny odbytych zajęć i zajęć przełożonych z winy uczestnika licząc od daty rezygnacji z Kursu.
 2. Wniesiona opłata zwracana jest uczestnikowi na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia lub Usługobiorcę po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, tj. paragonu.
 3. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów w przypadku skreślenia danej osoby z listy uczestników Kursu, z powodu o których mowa w §15 pkt 1 oraz §15 pkt 2.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§17

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.oxy.edu.pl.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, związanych z przebiegiem i organizacją Kursu po otrzymaniu wniosku od uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej i powiadomieniu uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.
 4. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator.
 5. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Uczniem/Usługobiorcą związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2020 roku i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

 

Strona główna

696 465 346

© 2021 OXY - usługi edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WARTO PRZECZYTAĆ

O MNIE

Regulamin kursów

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

RODO