Niezbędnik maturzysty

Arkusze maturalne

CHEMIA NIEORGANICZNA

CHEMIA ORGANICZNA

Nazwa działu

Temat

Prezentacja

Nazwa działu

Temat

Prezentacja

ATOM i CZĄSTECZKA

 

 

 

Budowa atomu.

Dualizm korpuskularno- falowy.

 

 

WĘGLOWODORY

 

 

 

Podstawy chemii organicznej.

Nazewnictwo zwiazków organicznych.

 

Izotopy i ich zastosowania.

Średnia masa atomowa.

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

Czas połowicznego zaniku.

 

Alkany i cykloalkany.

Izomeria alkanów.

 

Wiązania chemiczne. Moment dipolowy.

Hybrydyzacja.

 

Alkeny i alkiny.

Izomeria cis - trans.

Dieny i ich reakcje.

 

Układ okresowy pierwiastków.

Elektroujemność, energia jonizacji,

powinowactwo elektronowe.

Promień atomów i jonów.

 

Areny

 

SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW

NIEORGANICZNYCH

Tlenki i wodorki.

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE

WĘGLOWODORÓW

 

 

 

 

 

Fluorowcopochodne. 

Związki Grignard'a.

 

Węgliki, azotki i inne związki nieorganiczne.

 

Alkohole.

 

Wodorotlenki i kwasy.

 

Fenole.

 

Sole.

 

Aldehydy i ketony.

Reakcje Cannizaro.

 

Związki kompleksowe.

 

Kwasy karboksylowe.

Estry i tłuszcze.

 

Teorie kwasów i zasad.

 

Aminy i amidy.

 

PODSTAWY OBLICZEŃ

CHEMICZNYCH

 

 

 

Liczność materii. 

Masa molowa.

Objętość molowa gazów. Gęstość gazów.

 

 

 

IZOMERIA

WIELOFUNKCYJNE POCHODNE

WĘGLOWODORÓW

 

 

 

Hydroksykwasy.

 

Objętość mola w różnych warunkach

ciśnienia i temperatury - równanie Clapeyrona.

 

Aminokwasy.

 

Obliczenia stechiometryczne. 

Wydajność reakcji.

 

Sacharydy.

 

Wzór elementarny i rzeczywisty

związków chemicznych.

 

Białka.

 

ROZTWORY WODNE

 

 

Stężenie procentowe i molowe.

 

Mieszanie roztworów i przeliczanie stężeń.

 

IZOMERIA

Izomeria optyczna.

 

Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność.

 

 

 

 

Stężenia w reakcjach chemicznych.

 

 

 

 

ELEKTROCHEMIA

 

Stopień utlenienia.

Reduktory i utleniacze.

Właściwości redukujące i utleniające.

Reakcje redox.

 

 

 

 

Ogniwa galwaniczne.

 

Elektroliza i prawa Faraday'a.

 

 

 

 

DYNAMIKA I STATYKA CHEMICZNA

 

 

Kataliza. Efekty energetyczne.

Szybkość reakcji chemicznej.

 

 

 

 

Ciepło reakcji chemicznej. Prawo Hessa.

Ciepło spalania, ciepło tworzenia.

 

 

 

 

Zasada przeciwdziałania.

Równowaga i stała równowagi reakcji chemicznej.

 

 

 

 

 

REAKCJE W ROZTWORACH

WODNYCH

 

 

Dysocjacja elektrolityczna.

Stopień i stała dysocjacji.

Prawo rozcieńczeń Ostwalda.

 

 

 

 

Miareczkowanie. Wskaźniki kwasowo- zasadowe.

Odczyn wodnych roztworów - pH. 

Zmiana pH.

 

 

 

 

Iloczyn rozpuszczalności.

 

 

 

WŁAŚCIWOŚĆI PIERWIASTKÓW

 

 

Blok s.

 

 

 

 

Blok p.

 

 

 

 

Blok d i f.

 

 

 

 

OBLICZENIA CHEMICZNE

 

Reakcje następcze (np. strąceniowe).

 

 

 

 

Reakcje równoległe.

Stopy metali i mieszaniny substancji.

 

 

 

 

 

Strona główna

696 465 346

© 2021 OXY - usługi edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WARTO PRZECZYTAĆ

O MNIE

Regulamin kursów

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

RODO